I. Warunki ogólne 

1. Właścicielem sklepu internetowego Superferma.pl (dalej: ”Sklep”) jest firma (dalej:”Sprzedawca”): 

PPHU BAS - POL Sp. z o.o. 

Zębowice 5 

59-411 Paszowice, 

REGON: 020624736, 

NIP: 6951478112, KRS: 0000291017 

Adres do korespondencji: 

Biuro Handlowe: 

PPHU BAS - POL Sp. z o.o. 

ul. Sarni Stok 83/61 

43-300 Bielsko-Biała 

kom. 603 211 255 

e-mail: sklep@bas-pol.pl 

2. Firma BAS-Pol prowadzi sprzedaż detaliczną  poprzez Sklep internetowy Superferma.pl na podstawie niniejszego Regulaminu. Sprzedaż prowadzona przez firmę BAS-Pol podlega Ogólnym Warunkom Sprzedaży (OWS) opublikowanym na stronie www.bas-pol.pl . 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. W przypadku ewentualnych niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Klienta. 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień 

1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Złóż zamówienie". 

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z podaniem poprawnego, istniejącego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. 

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień  złożonych w dni powszednie po godz. 12: 00, w soboty, niedzielę oraz święta będzie rozpoczęta następnego dnia roboczego. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O  zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. 

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu ), nie będą realizowane. 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. 

8. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta  zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. W trakcie składania zamówienia klient jest informowany o kosztach dostawy oraz o innych dodatkowych kosztach. 

9. Klient, który zakupił towar wskazany w Ustawie o Systemie Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.) i podlega tej ustawie jako podmiot odbierający, ma obowiązek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. z 2018r. poz. 1849) uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie swojego numeru identyfikacyjnego Id SISC podmiotu odbierającego w celu uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru w rejestrze Systemu Rejestracji i Monitorowania Przewozu (SENT). 

10. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e- mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.  Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sklepu w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. 

11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

12. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep. 

15.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane. 

 

III. Płatności 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, 

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta. W tym przypadku czas dostawy może się wydłużyć. 

c) przelewem online – wówczas Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po potwierdzeniu wykonania płatności online. 

2. Koszty przesyłek określone są w cenniku dostawy oraz w trakcie składania zamówienia. 

 

IV. Wysyłka towaru 

1. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru. 

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient  jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu. 

5. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firmy kurierskiej. 

 

V. Reklamacje 

1. Odpowiedzialność  Sprzedawcy względem Klienta w przypadku wady fizycznej lub prawnej (rękojmia) jest określona w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

2. Warunkiem  przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru. 

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy są dostępne w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) opublikowanych na stronie www.bas-pol.pl. 

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca. 

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 

  

VI. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy 

Adresat: 

PPHU BAS - POL Sp. z o.o. 

ul. Sarni Stok 83/61 

43-300 Bielsko-Biała 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

 

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów(*) 

 

Adres konsumenta/konsumentów(*) 

 

 

Podpis konsumenta/konsumentów(*) 

 

Data 

 

(*)Niepotrzebne skreślić 

 

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.  

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, przy użyciu tego samego numeru rachunku bankowego, chyba że konsument wskazał inny rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem  od Klienta. 

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. 

 

    

VII. Ochrona prywatności 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie jest firma PPHU BAS - POL Sp. z o.o. . Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

3. Polityka prywatności Firmy PPHU BAS - Pol Sp. z o.o. jest opublikowana  na stronie www.bas-pol.pl w zakładce Kontakt. 

 

VIII. Własność intelektualna 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

 

IX. Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. 

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.